source: trunk/dports/tex/makejvf/files/patch-makejvf.diff @ 104678

Last change on this file since 104678 was 104678, checked in by ryandesign@…, 7 years ago

makejvf: ensure we're UsingTheRightCompiler and -arch flags; fix build with clang by declaring a void function as void; do reinplacing in post-patch, not configure; use "use_configure no"; specify locale of file being reinplaced to fix "reinplace: sed: RE error: illegal byte sequence" on Mountain Lion (#38585)

File size: 7.0 KB
Line 
1diff -Naur makejvf-1.1a.orig/Makefile makejvf-1.1a/Makefile
2--- makejvf-1.1a.orig/Makefile  2006-12-21 00:18:25.000000000 +0900
3+++ makejvf-1.1a/Makefile       2006-12-21 00:19:00.000000000 +0900
4@@ -2,11 +2,13 @@
5 CCLD =$(CC)
6 PROGRAM = makejvf
7 
8-# ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè¤ò DISTDIR ¤Ë»ØÄꤹ¤ë
9-DISTDIR = /usr/local/bin
10-
11-CFLAGS = -O
12-PROGLINK = $(CC) $(OBJS) -o $(PROGRAM)
13+# ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè¤ò DESTDIR ¤Ë»ØÄꤹ¤ë
14+DESTDIR = __DESTDIR__
15+PREFIX = __PREFIX__
16+
17+CFLAGS = -Os -DLOCALEDIR=\"$(PREFIX)/share/locale\" -I$(PREFIX)/include
18+LDFLAGS = -L$(PREFIX)/lib -lintl
19+PROGLINK = $(CC) $(OBJS) -o $(PROGRAM) $(LDFLAGS)
20 
21 OBJS = main.o tfmread.o tool.o write.o
22 
23@@ -21,10 +23,13 @@
24 write.o:write.c
25 
26 install:       $(PROGRAM)
27-       install -C -m 755 $? $(DISTDIR)
28+       install -C -m 755 $? $(DESTDIR)$(PREFIX)/bin
29+       msgfmt -c -o po/ja.mo po/ja.po
30+       install -m 755 -d $(DESTDIR)$(PREFIX)/share/locale/ja/LC_MESSAGES
31+       install -C -m 644 po/ja.mo $(DESTDIR)$(PREFIX)/share/locale/ja/LC_MESSAGES/$(PROGRAM).mo
32 
33 clean:
34-       rm -f *.o makejvf
35+       rm -f *.o $(PROGRAM) po/ja.mo
36 
37 distclean:
38-       rm -f *.o *.core *.tfm *.vf *.tex *.dvi *.ps $(PROGRAM)
39+       rm -f *.o *.core *.tfm *.vf *.tex *.dvi *.ps $(PROGRAM) po/ja.mo
40diff -Naur makejvf-1.1a.orig/main.c makejvf-1.1a/main.c
41--- makejvf-1.1a.orig/main.c    2006-12-21 00:18:25.000000000 +0900
42+++ makejvf-1.1a/main.c 2006-12-21 00:19:11.000000000 +0900
43@@ -2,6 +2,9 @@
44 #include <stdlib.h>
45 #include <string.h>
46 
47+#include <locale.h>
48+#include <libintl.h>
49+
50 FILE *vfp,*afp=NULL;
51 char *atfmname,*vtfmname,*afmname,*vfname,*kanatfm;
52 int kanatume=-1,chotai=0,baseshift=0,minute=0;
53@@ -14,6 +17,10 @@
54 {
55        int i,j;
56 
57+       setlocale (LC_ALL, "");
58+       textdomain ("makejvf");
59+       bindtextdomain ("makejvf", LOCALEDIR);
60+
61        if (argc < 3) {
62                usage();
63                exit(0);
64@@ -123,16 +130,16 @@
65 
66 usage()
67 {
68-       fprintf(stderr,"MAKEJVF ver.1.1a -- make Japanese VF file.\n");
69-       fprintf(stderr,"%% makejvf [<options>] <TFMfile> <PSfontTFM>\n");
70-       fprintf(stderr,"options:\n");
71-       fprintf(stderr,"-C           Ä¹ÂΥ⡼¥É\n");
72-       fprintf(stderr,"-K <TFMfile> Èó´Á»úÉôÍѤ˺îÀ®¤¹¤ëPS¥Õ¥©¥ó¥ÈTFM̾\n");
73-       fprintf(stderr,"-b <¿ôÃÍ>    ¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥óÊäÀµ\n");
74-       fprintf(stderr,"             Ê¸»ú¤Î¹â¤µ¤ò1000¤È¤·¤ÆÀ°¿ô¤Ç»ØÄê\n");
75-       fprintf(stderr,"             ¥×¥é¥¹¤Çʸ»ú¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Çʸ»ú¤¬¾å¤¬¤ë\n");
76-       fprintf(stderr,"-m           ½Ä½ñ¤­»þ¤Ë¥¯¥ª¡¼¥È(¡Ç¡É)¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ß¥Ë¥å¡¼¥È(¡ì¡í)¤ò»ÈÍÑ\n");
77-       fprintf(stderr,"-a <AFMfile> AFM¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡Ê¤«¤ÊµÍ¤á»þ¤Ë»ÈÍÑ¡Ë\n");
78-       fprintf(stderr,"-k <¿ôÃÍ>    ¤«¤ÊµÍ¤á¥Þ¡¼¥¸¥ó»ØÄê\n");
79-       fprintf(stderr,"             Ê¸»úÉý¤ò1000¤È¤·¤ÆÀ°¿ô¤Ç»ØÄê¡£-a¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë»ÈÍÑ\n");
80+  fprintf(stderr, gettext("MAKEJVF ver.1.1a -- make Japanese VF file.\n"));
81+  fprintf(stderr, gettext("%% makejvf [<options>] <TFMfile> <PSfontTFM>\n"));
82+  fprintf(stderr, gettext("options:\n"));
83+  fprintf(stderr, gettext("-C           é•·ä½“モード\n"));
84+  fprintf(stderr, gettext("-K <TFMfile> 非漢字部用に作成するPSフォントTFM名\n"));
85+  fprintf(stderr, gettext("-b <数値>    ベースライン補正\n"));
86+  fprintf(stderr, gettext("             æ–‡å­—の高さを1000として整数で指定\n"));
87+  fprintf(stderr, gettext("             ãƒ—ラスで文字が下がり、マイナスで文字が上がる\n"));
88+  fprintf(stderr, gettext("-m           ç¸¦æ›¸ãæ™‚にクオート(’”)の代わりにミニュート(′″)を使用\n"));
89+  fprintf(stderr, gettext("-a <AFMfile> AFMファイル名(かな詰め時に使用)\n"));
90+  fprintf(stderr, gettext("-k <数値>    かな詰めマージン指定\n"));
91+  fprintf(stderr, gettext("             æ–‡å­—å¹…ã‚’1000として整数で指定。-aオプションと共に使用\n"));
92 }
93diff -Naur makejvf-1.1a.orig/po/ja.po makejvf-1.1a/po/ja.po
94--- makejvf-1.1a.orig/po/ja.po  1970-01-01 09:00:00.000000000 +0900
95+++ makejvf-1.1a/po/ja.po       2006-12-21 00:18:59.000000000 +0900
96@@ -0,0 +1,73 @@
97+# This file is distributed under the same license as the makejvf package.
98+#
99+msgid ""
100+msgstr ""
101+"Project-Id-Version: makejvf 1.1a\n"
102+"Report-Msgid-Bugs-To: Jorn Doe <EMAIL@ADDRESS>\n"
103+"POT-Creation-Date: 2006-12-14 14:43+0900\n"
104+"PO-Revision-Date: 2006-12-14 14:43+0900\n"
105+"Last-Translator: Jorn Doe <EMAIL@ADDRESS>\n"
106+"Language-Team: Japanese <EMAIL@ADDRESS>\n"
107+"MIME-Version: 1.0\n"
108+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
109+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
110+
111+#: main.c:133
112+#, c-format
113+msgid "MAKEJVF ver.1.1a -- make Japanese VF file.\n"
114+msgstr "MAKEJVF ver.1.1a -- make Japanese VF file.\n"
115+
116+#: main.c:134
117+#, c-format
118+msgid "%% makejvf [<options>] <TFMfile> <PSfontTFM>\n"
119+msgstr "%% makejvf [<options>] <TFMfile> <PSfontTFM>\n"
120+
121+#: main.c:135
122+#, c-format
123+msgid "options:\n"
124+msgstr "options:\n"
125+
126+#: main.c:136
127+#, c-format
128+msgid "-C           é•·ä½“モード\n"
129+msgstr "-C           é•·ä½“モード\n"
130+
131+#: main.c:137
132+#, c-format
133+msgid "-K <TFMfile> 非漢字部用に作成するPSフォントTFM名\n"
134+msgstr "-K <TFMfile> 非漢字部用に作成するPSフォントTFM名\n"
135+
136+#: main.c:138
137+#, c-format
138+msgid "-b <数値>    ベースライン補正\n"
139+msgstr "-b <数値>    ベースライン補正\n"
140+
141+#: main.c:139
142+#, c-format
143+msgid "             æ–‡å­—の高さを1000として整数で指定\n"
144+msgstr "             æ–‡å­—の高さを1000として整数で指定\n"
145+
146+#: main.c:140
147+#, c-format
148+msgid "             ãƒ—ラスで文字が下がり、マイナスで文字が上がる\n"
149+msgstr "             ãƒ—ラスで文字が下がり、マイナスで文字が上がる\n"
150+
151+#: main.c:141
152+#, c-format
153+msgid "-m           ç¸¦æ›¸ãæ™‚にクオート(’”)の代わりにミニュート(′″)を使用\n"
154+msgstr "-m           ç¸¦æ›¸ãæ™‚にクオート(’”)の代わりにミニュート(′″)を使用\n"
155+
156+#: main.c:142
157+#, c-format
158+msgid "-a <AFMfile> AFMファイル名(かな詰め時に使用)\n"
159+msgstr "-a <AFMfile> AFMファイル名(かな詰め時に使用)\n"
160+
161+#: main.c:143
162+#, c-format
163+msgid "-k <数値>    かな詰めマージン指定\n"
164+msgstr "-k <数値>    かな詰めマージン指定\n"
165+
166+#: main.c:144
167+#, c-format
168+msgid "             æ–‡å­—å¹…ã‚’1000として整数で指定。-aオプションと共に使用\n"
169+msgstr "             æ–‡å­—å¹…ã‚’1000として整数で指定。-aオプションと共に使用\n"
170diff -Naur makejvf-1.1a.orig/tool.c makejvf-1.1a/tool.c
171--- makejvf-1.1a.orig/tool.c    2006-12-21 00:18:25.000000000 +0900
172+++ makejvf-1.1a/tool.c 2006-12-21 00:19:11.000000000 +0900
173@@ -86,13 +86,13 @@
174                return *p;
175                break;
176        case 2:
177-               return pair(p);
178+               return pair((unsigned char *)p);
179                break;
180        case 3:
181-               return tri(p);
182+               return tri((unsigned char *)p);
183                break;
184        case 4:
185-               return mquad(p);
186+               return mquad((unsigned char *)p);
187                break;
188        }
189 }
190diff -Naur makejvf-1.1a.orig/write.c makejvf-1.1a/write.c
191--- makejvf-1.1a.orig/write.c   2001-01-17 01:18:04.000000000 -0600
192+++ makejvf-1.1a/write.c        2013-03-31 03:54:30.000000000 -0500
193@@ -1,5 +1,6 @@
194 #include <stdio.h>
195 #include <stdlib.h>
196+#include <string.h>
197 
198 extern char *vtfmname,*kanatfm;
199 extern int unit,zh,zw,jfm_id;
200@@ -52,6 +53,7 @@
201        return fp;
202 }
203 
204+void
205 writevf(code,fp)
206 int code;
207 FILE *fp;
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.